Tin tức - Sự kiện

Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc

05 Tháng Mười 2017          714 lượt xem

Dự lễ khai mạc có PGS.TS.Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng, NGND, TS. Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ThS. Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ThS. Nguyễn Minh Thơ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, các báo cáo viên, cùng 100 học viên đến từ các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc. 

 

Thực tiễn cho thấy, công tác quản lý học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của các cơ sở đào tạo. Quản lý tốt học sinh, sinh viên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đồng thời còn tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách và tác phong, lối sống cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh công tác quản lý học sinh, sinh viên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai của các cơ sở đào tạo.

Trong bối cảnh hiện nay, tác động của nền kinh tế thị trường, xu hướng hội nhập và giao lưu quốc tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Nhìn chung, phần lớn học sinh, sinh viên có tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Học sinh, sinh viên được giáo dục, bồi dưỡng những kiến thức về văn hóa - xã hội, giao tiếp ứng xử, tâm lý lối sống giàu cảm xúc, có thẩm mỹ phong phú đa dạng nhưng vẫn mang bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, một số học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường, có lối sống thực dụng đề cao lợi ích cá nhân, coi nhẹ giá trị đạo đức, thiếu ý thức trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Do vậy, công tác giáo dục đạo đức, lối sống là việc làm hết sức cần thiết và thường xuyên của các cơ sở đào tạo.

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là hết sức cần thiết. Ngày 18/7/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lớp “Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc”. Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020".

Toàn cảnh lớp tập huấn

Mục đích của lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về công tác quản lý học sinh, sinh viên. Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay. Tăng cường, đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác quản lý học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo. Triển khai Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý học sinh, sinh viên.

ThS. Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

trình bày chuyên đề

Sau lễ khai mạc, ThS. Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày chuyên đề đầu tiên với nội dung phổ biến, hướng dẫn, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý sinh viên đối với các trường đại học/học viện./.

Đoàn Mạnh Cương