Tin tức - Sự kiện

KẾT QUẢ HỌP XÉT HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT - THỂ DỤC THỂ THAO

04 Tháng Giêng 2018          792 lượt xem

Thực hiện Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2017 ban hành kèm theo Thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN  ngày 04/7/2017 của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, Hội đồng chức danh giáo sư Liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục - Thể thao đã tiến hành họp, xét.

Kết quả xét, có 04 ứng viên Giáo sư được công nhận đạt tiêu chuẩn tại cấp Hội đồng liên ngành/04 ứng viên được xét tại Hội đồng và 42 ứng viên Phó giáo sư được Hội đồng công nhận đạt đủ các tiêu chuẩn/43 ứng viên được xét tại Hội đồng và điều kiện để đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, cụ thể:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký  GS/PGS

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

1

Trần Thanh Hiệp

GS

Nghệ thuật, Điện ảnh

Trường Đại học SK-ĐA     Hà Nội

2

Bùi Quang Thanh

GS 

            Văn hóa,                 Văn hóa học

Viện Văn hóa  nghệ thuật quốc gia Việt Nam

3

Lâm Quang Thành

GS

Thể dục thể thao

Viện Khoa học TDTT

4

Nguyễn Xuân Tiên

GS

Nghệ thuật, Mỹ thuật

Trường Đại học Mỹ thuật   TP. HCM

5

Đặng Mai Anh

PGS

Nghệ thuật, Mỹ thuật

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

6

Hoàng Công Dân

PGS

Thể dục thể thao

Tổng cục TDTT

7

Nguyễn Việt Đức

PGS

Nghệ thuật, Âm nhạc

Học viện Âm nhạc Huế

8

Nguyễn Thế Dũng

PGS

          Văn hóa,                Quản lý văn hóa

Trường Đại học Văn hóa TP. HCM

9

Nguyễn Thanh Hà

PGS

Nghệ thuật, Âm nhạc

Bộ VHTTDL

10

Phan Thanh Hài

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

11

Lê Trường Sơn Chấn Hải

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đại học Sư phạm Hà Hội 2

12

Vũ Thị Phương Hậu

PGS

      Văn hóa,            Văn hóa học

Học viện Chính trị quốc gia Việt Nam

13

Nguyễn Thiếu Hoa

PGS

Nghệ thuật, Âm nhạc

Học viện Âm nhạc          quốc gia Việt Nam

14

Trần Duy Hòa

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đại học TDTT       Đà Nẵng

15

Lê Thị Bích Hồng

PGS

            Văn hóa,               Văn hóa học

Trường Đại học SK-ĐA     Hà Nội

16

Ngô Hải Hưng

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT     Bắc Ninh

17

Ngô Trang Hưng

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT     Bắc Ninh

18

Phạm Thị Thu Hương

PGS

Văn hóa, Văn hóa học

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

19

Phạm Bích Huyền

PGS

           Văn hóa,           Quản lý văn hóa

Trường Đại học Văn hóa   Hà Nội

20

Nguyễn Văn Minh

PGS

Nghệ thuật, Mỹ thuật

Trường Đại học Mỹ thuật  TP. HCM

21

Bùi Ngọc

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT Bắc Ninh

22

Buôn Krông Thị Tuyết  Nhung

PGS

Văn hóa, Văn hóa học

Trường Đại học Tây Nguyên

23

Nguyễn Cẩm Ninh

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT Bắc Ninh

24

Nguyễn Thị Thu Phương

PGS

Văn hóa, Văn hóa học

Viện Văn hóa  nghệ thuật                 quốc gia Việt Nam

25

Đào Đăng Phượng

PGS

Văn hóa, Văn hóa học

Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương

26

Bùi Thiên Hoàng Quân

PGS

Nghệ thuật, Âm nhạc

Nhạc viện TP. HCM

27

Đỗ Thị Quyên

PGS

     Văn hóa, Quản lý văn hóa

Trường Đại học Văn hóa    Hà Nội

28

Dương Văn Sáu

PGS

Văn hóa, Văn hóa học

Trường Đại học Văn hóa     Hà Nội

29

Nguyễn Ngọc Sơn

PGS

Thể dục thể thao

Đại học Quy Nhơn

30

Lưu Thiên Sương

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đại học TDTT TP.HCM

31

Nguyễn Thị Phương Thảo

PGS

           Văn hóa,             Văn hóa học

Trường Đại học SPNT  Trung ương

32

Đỗ Trọng Thịnh

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đại học TDTT TP. HCM

33

Nguyễn Ngọc Thơ

PGS

       Văn hóa,           Văn hóa học

Trường Đại học KHXH&NV, Đại học QG TP. HCM

34

Đinh Khánh Thu

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT Bắc Ninh

35

Nguyễn Hoàng Minh Thuận

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT TP. HCM

36

Đỗ Thị Thanh Thủy

PGS

         Văn hóa,             Quản lý văn hóa

Viện Văn hóa  nghệ thuật quốc gia Việt Nam

37

Bùi Thanh Thủy

PGS

           Văn hóa,             Quản lý văn hóa

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

38

Hà Quang Tiến

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đại học Sư phạm,  Đại học Thái Nguyên

39

Phạm Thị Thanh Tịnh

PGS

          Văn hóa,             Văn hóa học

Học viện Báo chí             tuyên truyền

40

Nguyễn Sỹ Toản

PGS

             Văn hóa,               Di sản văn hóa

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

41

Lê Ngọc Trung

PGS

Thể dục thể thao

Bộ VHTTDL

42

Lý Vĩnh Trường

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT TP.HCM

43

Lê Anh Tuấn

PGS

Nghệ thuật, Âm nhạc

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

44

Nguyễn Thanh Tùng

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT Đà Nẵng

45

Chu Thị Bích Vân

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT TP. HCM

46

Đặng Hà Việt

PGS

Thể dục thể thao

Trường Đai học TDTT TP. HCM

 

Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục - Thể thao trân trọng thông báo./.