Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị” (Ban hành theo Quyết định số 1296 /QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

31 Tháng Ba 2017          1033 lượt xem

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiện nay, xác định vai trò và nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng cho việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, xác định thống nhất được ngành, nghề cần tập trung đào tạo phục vụ cho việc phát triển ngành, đề xuất các chương trình đề án cần phải triển khai để thực hiện thành công Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị trên phương diện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch… làm cơ sở cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những chỉ đạo phù hợp, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nâng cao chất đào tạo nhân lực của ngành đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

2. Yêu cầu:

- Chuẩn bị kỹ nội dung, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

- Thông qua việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị” để các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo và sử dụng lao động, thống nhất quan điểm, nội dung, chương trình triển khai hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch thực hiện thành công Nghị quyết số 08-NQ/TW.

- Lựa chọn, biên tập tham luận Hội thảo in Kỷ yếu phục vụ nghiên cứu, đào tạo.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG

1. Thời gian: Một ngày trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thành phần:

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng  cục Dạy nghề, Tổng cục Du lịch.

- Đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo du lịch và có đào tạo du lịch trên toàn quốc; Viện Nghiên cứu phát triển du lịch;…

- Đại diện các Sở VHTTDL, Sở Du lịch, các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng nhân lực du lịch, Hiệp hội du lịch, Hiệp hội lữ hành, Hiệp hội khách sạn, Hiệp hội các cơ sở đào tạo du lịch Việt Nam …

- Các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo;

- Thành viên Ban Tổ chức. 

4. Nội dung:

Hội thảo tập trung thảo luận một số chuyên đề chủ yếu như sau:

- Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiện nay;

- Vai trò và nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng cho việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, trong đó tập trung xác định thống nhất được ngành, nghề đào tạo, số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực du lịch cần đào tạo phục vụ cho việc phát triển ngành thời gian tới;

- Chuẩn bị của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW;

- Chuẩn bị của các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp du lịch, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW;

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng của Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA-TP) đối với các cơ sở đào tạo DL; cơ hội và thách thức trong thời gian tới;

- Đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng Nghị quyết số 08-NQ/TW;

- Đề xuất các dự án, đề án và lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW;

5. Thành phần Ban Tổ chức

Vụ Đào tạo (05 người), Tổng cục Du lịch (02 người), Trường CĐN Du lịch Nha Trang (02 người).

 

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 16/01/2017” thực hiện theo quy định hiện hành trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.