Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH Xây dựng Đề án “Điều tra, thống kê nhu cầu nhân lực du lịch để xác định quy mô, ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực du lịch đến năm 2025, tầm nhìn 2030” (Ban hành theo Quyết định số 1189/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá

22 Tháng Ba 2017          1178 lượt xem

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

a) Mục đích:

- Điều tra, thống kê nhu cầu của xã hội về nhân lực du lịch để từ đó đưa ra những dự báo về số lượng, chất lượng, cơ cấu nhân lực du lịch làm cơ sở cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các cơ sở đào tạo có những cơ chế, chính sách, biện pháp xác đáng từ đó xác định các ngành/nghề cần tập trung đào tạo, nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch một cách phù hợp yêu cầu của từng ngành/nghề trong lĩnh vực du lịch tránh tình trạng nhân lực du lịch vừa thừa vừa thiếu như hiện nay.

b) Yêu cầu:

- Hướng việc xây dựng Đề án vào việc phân tích và đánh giá đúng nhu cầu của xã hội về nhân lực du lịch hiện nay để làm cơ sở dự báo nhu cầu. Trong quá trình hoàn thiện, Đề án cũng đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy có hiệu quả công tác này trong bối cảnh mới, phù hợp với điều kiện của Việt Nam đồng thời đảm bảo hội nhập, phát triển.

- Vụ Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo Du lịch trong quá trình xây dựng Đề án.

- Đề án xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN TRIỂN KHAI

TT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

1

Trình lãnh đạo Bộ Quyết định giao nhiệm vụ, Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và Kế hoạch xây dựng Đề án; dự trù kinh phí triển khai Đề án

Vụ Đào tạo

15/3-25/3/2017

2

Dự thảo Đề cương Đề án; Xây dựng các mẫu phiếu điều tra; Xin ý kiến Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, hoàn chỉnh Đề cương; phân công công việc.

Vụ Đào tạo

26/3-31/3/2017

3

Phối hợp với Tổng cục Thống kê lập mẫu phiếu điều tra, tổ chức tập huấn về phương pháp thu thập, điều tra thông tin

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án, Vụ Đào tạo

01/4-10/4/2017

4

- Tiến hành khảo sát một số đơn vị, sở, trường, doanh nghiệp; Điều tra, thu thập, tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu;

- Viết các chuyên đề của Đề án;

- Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần thứ nhất và họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập góp ý dự thảo Đề án

- Tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Đề án lần thứ 2

- Hội thảo lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo Đề án lần thứ 3 (Kế hoạch chi tiết Hội thảo sẽ xây dựng sau)

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án, Vụ Đào tạo

11/4-11/5/2017

5

- Họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án lần thứ 3 và điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án lần 4

Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và các chuyên gia

12-20/5/2017

6

- Họp thẩm định dự thảo Đề án lần thứ 4 và hoàn thiện Đề án lần cuối

Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, Hội đồng thẩm định và các chuyên gia

Tháng 21-30/5/2017

7

Trình lãnh đạo Bộ dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án và hoàn tất thủ tục liên quan

Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án

Tháng 6/2017

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Vụ Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Triển khai Kế hoạch ngay sau khi được phê duyệt;

- Dự toán kinh phí xây dựng Đề án;

- Sắp xếp lịch, thời gian, phương tiện đi lại và dự kiến các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập đi khảo sát, điều tra thu thập các số liệu phục vụ việc xây dựng Đề án;

- Sắp xếp lịch, thời gian tổ chức các cuộc họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập của Đề án;

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về Đề án;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án; tổng hợp, báo cáo và đề xuất lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;

- Huy động nhân lực theo yêu cầu của Trưởng Ban soạn thảo để phục vụ việc xây dựng Đề án;

- Các công việc đột xuất khác.

3.2. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Vụ Đào tạo trong việc chuẩn bị địa điểm họp và các công việc hành chính khác;

 - Phối hợp, huy động nhân lực và các phương tiện đi, lại phục vụ việc xây dựng Đề án;

- Chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Vụ Đào tạo các công việc liên quan đến việc tổ chức xây dựng Đề án;

- Các công việc đột xuất khác.

3.3. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập

- Thành viên Ban Soạn thảo có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Vụ Đào tạo và thực hiện nghiêm túc sự phân công của Trưởng Ban Soạn thảo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời với Trưởng Ban Soạn thảo hoặc Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban Soạn thảo các công việc liên quan đến việc tổ chức xây dựng Đề án.

- Các công việc đột xuất khác./.