Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam

20 Tháng Bảy 2018          284 lượt xem

                   Chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm trong các bảo tàng, ban quản lý di tích; công chức quản lý nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa. Đồng thời tạo cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo tàng, quản lý di tích, quản lý di sản văn hóa với các cơ sở đào tạo, tổ chức, cá nhân sử dụng và hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo các ngành/chuyên ngành trong lĩnh vực đào tạo ngành Bảo tàng học, các chuyên ngành về di sản văn hóa và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

                  Thành phần tham gia tập huấn gồm: đại diện công chức quản lý, phụ trách chuyên môn nghiệp vụ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực di sản ở các Sở VHTTDL, Sở VHTT trong cả nước; viên chức hoạt động ở các bảo tàng, ban quản lý di tích ở các tỉnh/thành; giảng viên, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy các ngành/chuyên ngành trong lĩnh vực bảo tàng, di sản văn hoá, quản lý văn hoá của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn trong cả nước ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

                  Nội dung tập huấn bao gồm: 

                  Lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa

                 Phát triển giáo dục kết hợp với đẩy mạnh truyền thông về di sản văn hóa góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

                  Hoạt động bảo tàng: Tiếp cận lý thuyết Bỏa tàng học mới để nâng cao hiệu quả trưng bày bảo tàng ở Việt Nam; Kết nối bảo tàng và công chúng để xây dựng chiến lược quảng bá và xây dựng thương hiệu bảo tàng...

                Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực trong hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa; Giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong lĩnh vực di sản văn hóa

               Kiểm kê và Tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng: Ứng dụng phương pháp, kỹ năng quốc tế vào thực tiễn Việt Nam

               Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (quy trình hoàn thiện, quy hoạch, dự án; xây dựng công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng đến di tích...); Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm...

              Quản lý, tổ chức hoạt động của lễ hội tại các di tích; thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội

Thực hành và trải nghiệm tại công trường tu bổ di tích, bảo tàng và thực hành di sản văn hóa phi vật thể./.

                                                                                                                                      TRẦN PHƯƠNG THẢO