Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học Chính sách phát triển Du lịch cộng đồng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam

02 Tháng Tám 2018          186 lượt xem

Ngày 03/8/2018, tại huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học "Chính sách phát triển Du lịch cộng đồng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam".

Trong những năm qua, với sự phát triển nhanh, có nhiều đột phá trong thu hút khách du lịch cũng như xây dựng các sản phẩm du lịch mới, du lịch cộng đồng không chỉ đóng góp vào mục tiêu trên của ngành Du lịch, quan trọng hơn là đã góp phần trực tiếp vào thực hiện định hướng phát triển bền vững. Theo nghĩa đó, du lịch cộng đồng đóng góp trực tiếp trong việc kết hợp hài hoà nhu cầu của hiện tại và tương lai trong khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên tự nhiên nhưng vẫn phải đảm bảo giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bản sắc của các cộng đồng địa phương. Đồng thời, thông qua đó, du lịch cộng đồng còn góp phần nâng cao đời sống cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là ở các vùng miền núi, ven biển, hải đảo và vùng kinh tế còn khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp vào sự phát triển của ngành Du lịch, sự phát triển của Du lịch cộng đồng ở nước ta cũng đã bộc lộ những hạn chế căn bản sau đây: 

Thứ nhất, vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa trong điều kiện khai thác phục vụ du lịch vẫn còn hạn chế.

Thứ hai, nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng mang tính đại trà, ít có điểm nhấn để thể hiện bản sắc độc đáo của cộng đồng địa phương.

Thứ ba, điều kiện vệ sinh môi trường ở nhiều điểm du lịch cộng đồng chưa thực sự đảm bảo để đáp ứng phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách từ các quốc gia phát triển. 

Thứ tư, vấn đề phân phối, chia sẻ lợi ích từ hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng còn nhiều bất cập. 

Thứ năm, nhân lực cho phát triển du lịch cộng đồng hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/01/2017, định hướng phát triển du lịch Việt Nam và du lịch cộng đồng đã được xác định rõ “tập trung phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch văn hoá, tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao”. Đồng thời, định hướng môi trường thể chế, chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng thông qua: “Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch; có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Nâng cao vai trò của cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến du lịch”. Luật Du lịch (2017) cũng đã có một điều (Điều 19) quy định về phát triển du lịch cộng đồng, tạo hành lang quan trọng cho việc ban hành các chính sách, quy định hướng dẫn cụ thể để ưu đãi, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng.

Xuất phát từ thực tế nêu trên và định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch cộng đồng, mục đích của Hội thảo này nhằm: 1) Đánh giá đúng thực trạng phát triển du lịch cộng đồng trên cả nước và từng vùng, địa phương, tổng kết những mô hình thực tiễn tại một số địa phương tiêu biểu và một số mô hình liên kết triển khai mô hình du lịch cộng đồng của doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm điển hình về phát triển du lịch cộng đồng trong và ngoài nước, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các chính sách và giải pháp phù hợp để thể chế hóa chủ trương và pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm khai thác và phát huy tối ưu tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng thực sự phát triển, góp phần quan trọng tạo sinh kế và nâng cao mức sống cho người dân, đóng góp tích cực cho bảo tồn. 2) Đào tạo, phát triển nhân lực du lịch cho cộng đồng. Xem xét, nhìn nhận, đánh giá hiện trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho cộng đồng hiện nay như thế nào, tổng kết những kinh nghiệm tốt, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế, trở lực trong phát triển nhân lực du lịch cộng đồng, đặc biệt là những hạn chế, rào cản thuộc về cơ chế, chính sách…

Chương trình tham luận, thảo luận của Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính: 1) Du lịch cộng đồng - Chính sách và giải pháp phát triển; 2) Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch cộng đồng; 3) Kinh nghiệm và mô hình phát triển du lịch cộng đồng./.

 

                                                                                                                                     Đoàn Mạnh Cương