Tin tức - Sự kiện

Tăng cường giáo dục công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới

01 Tháng Mười Một 2018          184 lượt xem

1. Đặt vấn đề

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong nhà trường trên cơ sở thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ đào tạo con người vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng mục tiêu giáo dục nhằm giúp cho người học phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ.

Trong bối cảnh hiện nay, tác động của nền kinh tế thị trường, xu hướng hội nhập và giao lưu quốc tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Trong những năm qua, với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, công tác quản lý học sinh, sinh viên trong các cơ sở đao tạo trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã quan tâm, đầu tư cho các hoạt động của học sinh, sinh viên. Nhìn chung, phần lớn học sinh, sinh viên vững vàng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Học sinh, sinh viên được giáo dục, bồi dưỡng những kiến thức về văn hóa - xã hội, giao tiếp ứng xử, tâm lý lối sống giàu cảm xúc, có thẩm mỹ phong phú đa dạng nhưng vẫn mang bản sắc dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại những biểu hiệu đáng lo ngại. Những giá trị mang tính chất truyền thống thuộc về phẩm chất đạo đức như lòng trung thực, đức hy sinh, ý thức trách nhiệm xã hội của công dân, thái độ cộng đồng, lối sống lành mạnh ít được học sinh, sinh viên quan tâm và không được xếp vào bậc thang giá trị cao. Một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng có sức cám dỗ lớn tác động mạnh tới lợi ích cá nhân, coi nhẹ đạo đức, sa vào lối sống buông thả thiếu ý thức trách nhiệm với xã hội. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của vấn đề trên, việc tăng cường giáo dục công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tình hình mới là hết sức cần thiết.

 

2. Những yếu tố tác động đến chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay

2.1. Các yếu tố trong nước

1) Thành tựu đổi mới đất nước tạo ra những tiền đề mới, rất quan trọng cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tạo ra sự biến đổi sâu sắc và toàn diện, diễn ra quá trình đấu tranh gian khổ và phức tạp giữa cái lạc hậu và tiến bộ, giữa cái tốt và cái xấu, giữa tư duy trì trệ, bảo thủ và đổi mới.

2) Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm cho những yếu tố tích cực của xã hội được phát huy, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch cùng với các dịch vụ ở những lĩnh vực này trở nên năng động, đa dạng và phong phú hơn, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro, phức tạp.

3) Tín ngưỡng ngày càng phát triển, các hoạt động văn hóa tâm linh và du lịch tâm linh được mở rộng và công nhận trên bình diện rộng. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tác động đa chiều, tốt và không tốt, thuận và nghịch đan xen đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc, chống việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

4) Sự tác động của các nhân tố kinh tế - xã hội. Sự đổi mới đường lối kinh tế - xã hội là sự lựa chọn mới về hệ thống giá trị cơ bản của xã hội ở nước ta đã đem lại sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ và sâu sắc trong đời sống xã hội kéo theo sự biến đổi hệ thống định hướng giá trị trong mỗi con người.

2.1. Các yếu tố quốc tế

1) Giao lưu và hội nhập quốc tế về văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, nhưng cũng là cuộc đấu tranh gay gắt để bảo tồn tính đa dạng và bản sắc văn hóa dân tộc.

3) Toàn cầu hoá kinh tế ngày càng rộng và sâu, trong đó các hoạt động kinh tế liên kết giữa các quốc gia tạo thành chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu.  Kinh tế tri thức phát triển mạnh theo chiều sâu, tác động mạnh đến cơ cấu và sự phát triển kinh tế thế giới, làm cho những hoạt động mang tính kinh tế trong văn hóa nghệ thuật (công nghiệp điện ảnh, nghe nhìn; phát thanh, truyền hình; vui chơi giải trí...), trong dịch vụ gia đình, trong thể dục thể thao (dịch vụ thể dục, thể thao giải trí; môi giới, truyền thông thể dục, thể thao) và trong du lịch ngày càng đa dạng, phong phú. Yếu tố này tác động nhiều chiều đến vấn đề chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên.

4) Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế với việc hình thành các khối, các tổ chức đa phương và song phương, trong đó có các tổ chức mà Việt Nam chính thức tham gia như UNESCO, WTO, phong trào Olympic Quốc tế, Tổ chức Du lịch Thế giới sẽ thúc đẩy sự di chuyển lao động quốc tế mạnh hơn.

5) Trong bối cảnh phát triển v­ượt bậc của khoa học-công nghệ đã làm tăng tốc độ chuyển giao từ nơi nghiên cứu ra thực tế, phá vỡ hàng rào ngăn cách địa giới hành chính và các rào cản khác trong giao dịch ở các lĩnh vực giữa các quốc gia, đặc biệt là trong văn hóa, thể thao và du lịch.

6) Những giá trị mới được thiết lập trên cơ sở bản sắc văn hoá dân tộc độc đáo, nguyên bản. Cạnh tranh trong văn hóa, thể thao, du lịch sẽ chủ yếu dựa trên tính độc đáo và sáng tạo của sản phẩm, dịch vụ, giá trị độc đáo của bản sắc văn hóa và chất lượng môi trường thay vì dựa trên các yếu tố đầu vào hay vốn đầu tư. Sự giao lưu giữa các nền văn hóa trong thời kỳ hội nhập đã tác động không nhỏ đến những chuẩn mực truyền thống về đạo đức, lối sống.

 

3. Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên trong tình hình mới

3.1. Quan điểm

1) Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ hàng đầu trong giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, đòi hỏi phải có sự quan tâm đầu tư thích đáng, coi đó là sự đầu tư cho tương lai của đất nước.

2) Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi gia đình và toàn xã hội.

3) Ưu tiên đầu tư nguồn lực cho việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

4) Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục.

3.2. Mục tiêu

1) Nâng cao nhận thức về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức lối sống, phát triển kỹ làm việc cho học sinh, sinh viên văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

3) Đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên.

3.3. Nhiệm vụ

1) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong nhà trường.

2) Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong nhà trường.

3) Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong nhà trường.

4) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên phòng Công tác Chính trị, bộ phận quản lý sinh viên, các cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Hội trong nhà trường.

5) Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

6) Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong nhà trường.

 

4. Phương hướng và giải pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên trong tình hình mới

4.1. Phương hướng

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoạt động của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở đào tạo. Thường xuyên tổ chức đối thoại với học sinh, sinh viên, qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn; những góp ý, đề xuất, kiến nghị của học sinh, sinh viên.

4.2. Giải pháp

4.2.1. Nhóm giải pháp về công tác quản lý nhà nước

Tăng cường sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác học sinh, sinh viên. Định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác quản lý học sinh, sinh viên tại cơ sở.

Ban hành những văn bản quy định cụ thể cho những người làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên hiện nay. \

4.2.2. Nhóm giải pháp về công tác quản lý tại cơ sở

Phải có bộ phận chuyên trách thực hiện công tác học sinh, sinh viên. Bố trí hợp lý số lượng cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm/cán bộ cố vấn học tập đảm bảo quy môn học sinh, sinh viên hiện có theo quy định. Phân công nhiệm vụ cho 01 Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp công tác học sinh, sinh viên. Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định hướng dẫn về công tác học sinh, sinh viên. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong và ngoài trường tham gia công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc, nhất là định hướng về nội dung, biện pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên .

Xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường bao gồm: cảnh quan, nề nếp sinh hoạt, mối quan hệ giữa thầy và trò, mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đồng môn.

Tin học hóa quản lý hồ sơ và các vấn đề về học tập và rèn luyện chuyên cần của học sinh, sinh viên. Theo dõi, nắm bắt dư luận về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng trong sinh viên nhằm điều chỉnh các hoạt động, nội dung công tác cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh theo từng giai đoạn phát triển của cơ sở. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật liên quan đến học sinh, sinh viên. Tăng cường hoạt động tuyên truyền thông về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân, giảng viên lí luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, giáo viên làm công tác đoàn, trợ lý thanh niên, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường. Tăng cường tổ chức các hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi. Duy trì và phát huy hiệu quả của đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên. Đồng thời, mỗi thầy cô phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp và rèn luyện trong môi trường sư phạm.

4.2.3. Nhóm giải pháp về nội dung chương trình giáo dục

Đa dạng hóa nội dung chương trình giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và các vấn đề xã hội khác... Cải tiến phương pháp giáo dục mang tính hiệu quả thiết thực. Đổi mới phương thức hoạt động các phong trào tập thể, cũng như tổ chức các sân chơi văn hóa nghệ thuật, thể thao, các cuộc thi liên quan đến nghề nghiệp cần được khuyến khích và duy trì để tập hợp, giáo dục, thuyết phục học sinh, sinh viên. Qua đó giúp học sinh, sinh viên cơ hội rèn luyện bản lĩnh cá nhân và tinh thần làm việc nhóm.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên nhất là đối với các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên không thể tách rời việc tăng cường quản lý chất lượng giảng dạy các môn khoa học này.

Căn cứ tình hình thực tiễn và mục tiêu, nhiệm vụ của từng giai đoạn phát triển của từng cơ sở mà xây dựng nội dung, chương trình công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên phù hợp, với hình thức thường xuyên được đổi mới, phương pháp giáo dục hướng về cơ sở, nâng cao tính giáo dục, tính hiện thực, khuyến khích sinh viên tự giáo dục, rèn luyện.

 4.2.4. Nhóm giải pháp về phương pháp giáo dục        

Phương pháp giáo dục phải thiết thực, hiệu quả, hình thức linh hoạt sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lý, đặc thù của học sinh, sinh viên từng lĩnh vực chuyên ngành đào tạo gắn với môi trường làm việc sau này. Nắm bắt, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên. Trên cơ sở đó có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra. Phát huy vai trò của cán bộ lớp, đoàn, cá nhân học tập tốt để có những thông tin chính xác về từng học sinh, sinh viên, kịp thời nắm vững những tình hình học tập của lớp, sinh hoạt, cũng như tâm tư nguyện vọng của các học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại trường, từ đó có hướng giải quyết kịp thời.

Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt định kỳ. Có nội dung cụ thể và ở đây học sinh, sinh viên có thể trao đổi thẳng thắn các vấn đề quan tâm với thầy cô. Từ đó, giữa thầy và trò sẽ cởi mở hơn, tháo gỡ những tâm tư, tình cảm, vướng mắc trong cuộc sống. Định kỳ tổ chức các cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên để lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, trao đổi về các vấn đề mà các em quan tâm.

Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các diễn đàn, sân chơi bổ ích, lành mạnh theo khả năng. Động viên, khích lệ việc tự học, rèn luyện, nghiên cứu của học sinh, sinh viên.

Xây dựng môi trường giáo dục chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên thực sự trong sạch lành mạnh và thường xuyên đấu tranh có hiệu quả với sai phạm và những vấn đề nổi cộm trong tư tưởng sinh viên. Môi trường giáo dục chính trị, tư tưởng trong sạch, vững mạnh phải bắt đầu từ sự nêu gương của mỗi cán bộ trực tiếp quản lý. Cùng với đó, phải tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, nhằm tạo ra phong trào thi đua sâu rộng, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng sức mạnh tinh thần, chính trị, tư tưởng cho sinh viên.

4.2.5. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách

Cần có quy định cụ thể về cơ chế, chính sách đối với những người làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên để họ yên tâm tìm tòi, đưa ra những giải pháp giáo dục hiệu quả. Thực tế cho thấy những hoạt động lớn của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cũng như các hoạt động phong trào ở các cơ sở đào tạo được Đảng uỷ, Ban giám hiệu/Ban Giám đốc quan tâm đầu tư về nội dung, về tài chính... thì ở đó hoạt động rất sôi nổi và thu hút được nhiều học sinh, sinh viên tham gia.

4.2.6. Nhóm giải pháp về chế tài khen thưởng, kỷ luật

Xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật hợp lý để kịp thời động viên hoặc uốn nắn những người tham gia công tác quản lý giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.  Bình xét và tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên xuất sắc, có thành tích cao trong rèn luyện, học tập, biểu diễn, thi đấu…để tiếp tục bồi dưỡng trở thành Đảng viên. Sau các hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức đều tổ chức rút kinh nghiệm, khen thưởng điển hình. Phát động và bình chọn những gương tiên tiến điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để nêu gương nhân rộng điển hình.

 

5. Đề xuất chương trình hành động

5.1. Đối với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hoá, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hoá, giáo dục lý tưởng cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong quá trình triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục thanh niên.

5.2. Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

- Tăng cường các nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tại cơ sở. Chú trọng môi trường để phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, sinh viên trong công tác này và các hoạt động của nhà trường.

- Tích cực triển khai việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên"; tăng cường lồng ghép thêm các chuyên đề đạo đức nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên trong suốt khoá học.

- Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ cần thành lập bộ phận tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên; bố trí cán bộ quản lý, giáo viên/giảng viên làm công tác tư vấn tâm lý học đường, tâm lý nghề nghiệp.

- Thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; học sinh, sinh viên hô các khẩu ngữ sau khi tham gia các bài tập thể dục, các hoạt động tập thể.

- Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Học sinh - Sinh viên tại cơ sở triển khai hoạt động chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần đối với học sinh, sinh viên.

- Tạo điều kiện thành lập và xây dựng quy chế quản lý, hỗ trợ hoạt động từ các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ hướng nghiệp, câu lạc bộ tài năng văn hoá, thể thao cho học sinh, sinh viên.

- Quy định cụ thể việc tổ chức phân công học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia lao động, vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan trong khu vực nhà trường.

- Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, lao động công ích, tình nguyện "Mùa hè xanh"… Thực hiện đầy đủ chính sách cho cán bộ Đoàn - Hội - Thanh niên.

- Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị của học sinh, sinh viên, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo hàng năm về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

6. Kết luận

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu, rộng, trên tất cả các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Có thể thấy, đây là thời kỳ toàn cầu hoá đang phát triển tại Việt Nam. Làn sóng toàn cầu hóa vô cùng mạnh mẽ, kéo theo tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi gia đình và cá nhân vào cuộc. Không một ai, không một quốc gia nào có thể đứng ngoài. Học sinh, sinh viên Việt Nam là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng và tác động rất lớn của xu thế toàn cầu hóa đó. Họ là nguồn nhân lực đầy sức mạnh, trẻ và có tri thức, có khả năng tiếp cận nhanh chóng với cái mới và thay đổi linh hoạt - những tố chất rất cần thiết cho một thời kỳ phát triển mới. Vì vậy, việc phát huy tính tích cực và điều chỉnh những hành vi lệch lạc trong ý thức đạo đức của học sinh, sinh viên có tác dụng vô cùng to lớn trong việc phát triển và sử dụng nguồn lực quý này.

Công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, tình hình chính trị xã hội ổn định, nền kinh tế đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã mở ra cơ hội, tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên học tập và rèn luyện. Chính vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ cần đặc biệt coi trọng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc và các đơn vị chức năng đều có vai trò, trách nhiệm cao trong công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là bộ phận công tác học sinh, sinh viên. Cần phải bám sát chủ trương của Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020".

Tóm lại, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Cùng với việc nâng cao các kiến thức về chuyên môn đặc thù đối với từng lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; học sinh, sinh viên cần được giáo dục về chính trị, tư tưởng, được bồi dưỡng về các giá trị đạo đức, lối sống là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện con người Việt Nam./.

 

TS. Đoàn Mạnh Cương

 

Tài liệu tham khảo

1) Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

2) Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập

3) Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước .

4) Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

5) Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

6) Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7) Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

8) Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 31/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”.

9) Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phê duyệt “Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020”.

10) Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020".