Tin tức - Sự kiện

Thông báo số về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

06 Tháng Năm 2019          450 lượt xem

Thực hiện việc triển khai công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, và Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Công văn số 73/HĐGSNN về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 (văn bản kèm theo)

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 12, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, các cơ sở giáo dục đại học, các Viện Nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ Tiến sỹ tiến hành thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở. Sau khi thành lập, đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và Lịch xét của Hội đồng về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các Viện Nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ Tiến sỹ triển khai công việc cần thiết theo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Download: 1) Quyết định 37/2018/QĐ-TTg tại đây

                  2) Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT tại đây

                  3) Công văn số 73/HĐGSNN tại đây