Tin tức - Sự kiện

Đánh giá kết quả công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2018-2019

15 Tháng Mười Một 2019          400 lượt xem

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã bám sát Kế hoạch công tác năm 2019, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao.

1. Những kết quả đạt được

1.1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án

Xây dựng Đề án đào tạo tài năng lĩnh vực thể thao, đến nay, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Bộ đang xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện (Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 22/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyển chọn, đào tạo tài năng trong lĩnh vực thể thao thành tích cao đến 2035).

Xây dựng và hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đặt hàng 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, ngành khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù lĩnh vực VHNT đối với các CSĐT trực thuộc Bộ”, ngày 30/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8835/VPCP-KGVX giao Bộ VHTTDL quyết định, lựa chọn, giao nhiệm vụ đặt hàng cho các cơ sở đào tạo. Hiện nay, Bộ đang xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện.

Hoàn thành theo tiến độ được Lãnh đạo Bộ phê duyệt đối với Đề án “Đào tạo nhân lực cấp cao, đào tạo viên, đánh giá viên nhằm đẩy mạnh thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN đến năm 2035”.

Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai cập nhật, chỉnh sửa và tổ chức thẩm định 04 bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch: Hướng dẫn Du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Dịch vụ nhà hàng và Quản trị lữ hành theo quy định mới. Triển khai xây dựng và thẩm định 2 bộ tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng thực hành nghề phục vụ cho việc đào tạo, bồ dưỡng và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo, đảm bảo chuẩn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giảng dạy 2 nghề Quản trị khách sạn và Quản trị lữ hành. Triển khai 12 bộ chuẩn đầu ra, khối lượng kiến thức tối thiểu người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng cho 12 nghề (9 nghề lĩnh vực du lịch và 3 nghề lĩnh vực văn hóa nghệ thuật). Năm 2019, triển khai cập nhật, chỉnh sửa, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản trị khách sạn.

1.2.Quy hoạch phát triển trường

Hướng dẫn trường Cao đẳng Múa Việt Nam hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2019).

1.3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ ngành liên quan tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên… Nhiều lượt cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên được tham gia các khóa tập huấn, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, ngoại ngữ và lý luận chính trị.

Theo đó, năm học 2018-2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên các khóa tập huấn như: Tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đào tạo VHTTDL; tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, các nhân viên quản lý các doanh nghiệp du lịch; tập huấn chuyên môn giảng dạy lĩnh vực quản lý văn hóa; tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy mỹ thuật; tập huấn về giảng dạy văn hóa nghệ thuật  tại nước ngoài. Nhiều giáo viên giảng viên được tham dự các khóa bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực du lịch ở nước ngoài do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức.

Bên cạnh đó, các CSĐT đều có kế hoạch, tạo điều kiện, động viên khuyến khích cán bộ, giảng viên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài.

1.4. Công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và quản lý học sinh, sinh viên

- Về công tác tuyển sinh: Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020 (Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản liên quan) các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo công khai, minh bạch và theo đúng quy định hiện hành.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020 của các cơ sở đào tạo có quy mô 15.308 học sinh, sinh viên. Trong đó, lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật có chỉ tiêu 6.088 học sinh, sinh viên; Thể dục thể thao có chỉ tiêu 1.925 học sinh, sinh viên; Du lịch có chỉ tiêu 7.295 học sinh, sinh viên. Theo trình độ đào tạo: Tiến sĩ 100; Thạc sĩ 833; Đại học 6.190; Cao đẳng 5.915; Trung cấp 3.270. Về cơ bản, công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của các cơ sở đào tạo giữ ổn định, một số trường đã tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu.

- Số lượng học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp trong năm qua là 12.018 người trong đó tiến sĩ 62, thạc sĩ 620, đại học 4.621, cao đẳng 2.748, trung cấp 842, sơ cấp 3.125.

- Về công tác quản lý học sinh, sinh viên: công tác quản lý học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 đã có những chuyển biến tích cực. Bộ phận/phòng công tác chính trị/học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo được kiện toàn.

Các cơ sở đào tạo đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên như: Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, sinh viên theo chuyên đề.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, giao lưu học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc làm theo lời Bác các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trực thuộc Bộ.

1.5. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu xã hội

Chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo của các trường ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa. Các cơ sở đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện liên kết với các chủ thể liên quan theo mô hình liên kết ba nhà (nhà nước, nhà trường, nhà hát/doanh nghiệp) trong công tác quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

1.6. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Năm học 2018-2019, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã triển khai 315 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó 04 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 41 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 270 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành đã được tổ chức, tạo ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy cho cán bộ, giảng viên.

Các cơ sở đào tạo đã luôn chủ động thiết lập và mở rộng các quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế trong đào tạo đối với các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài, trong việc: Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, thiết kế chương trình, biên soạn giáo trình; trao đổi giảng viên và học sinh, sinh viên; cử giáo viên, giảng viên đi học tập, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa tại nước ngoài; mời chuyên gia nước ngoài vào giảng dạy…

- Năm học 2018-2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử 16 học sinh, sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài theo học bổng Đề án 1437, - Đào tạo, bồi dưỡng văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết như xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài, lựa chọn ứng viên, bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ để triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo 02 Đề án ngành văn hóa, thể thao vào du lịch đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tháng 7/2016 (Một số học sinh, sinh viên theo học các lớp tài năng đã được cử đi tham gia các cuộc thi nghệ thuật ở nước ngoài).

1.7. Tổ chức, quản lý đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng

Phần lớn các các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã tích cực, chú trọng việc đổi mới công tác tổ chức, quản lý đào tạo; đổi mới nội dung, phương thức đào tạo và hoàn thành báo cáo tự đánh giá; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đã có những đề tài nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và triển khai ứng dụng trong công tác đào tạo.

Tư duy, nhận thức của đa số lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên, giáo viên thay đổi theo hướng quan tâm tới chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng hơn là tăng quy mô đào tạo. Công tác triển khai tự đánh giá, kiểm định chất lượng được các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ quan tâm thực hiện.

Đến nay, 4 cơ sở đào tạo du lịch đã hoàn thành đánh giá kiểm định cấp độ 3 (cấp độ cao nhất theo quy định) của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Một số cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể thao đã hoàn thành đánh giá ngoài và được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

2. Đánh giá chung về công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch

2.1. Những hoạt động tích cực

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính... sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của các vụ, cục chức năng thuộc Bộ VHTTDL, trong năm vừa qua, công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đã có những tác động tích cực.

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2019-2020, cơ cấu tổ chức bộ máy được bổ sung và duy trì ổn định, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo được đảm bảo:

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020 của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giữ ổn định,một số trường đã tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu.

- Các văn bản quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tiếp tục được điều chỉnh bổ sung và sửa đổi phù hợp với quy mô, đặc điểm đào tạo của trường chuyên ngành. Chế độ làm việc của giảng viên được sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, điều chỉnh quy định dạy và học theo đào tạo tín chỉ phù hợp theo mô hình quản lý theo đào tạo tín chỉ.

- Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã chủ động rà soát, điều chỉnh và phát triển chương trình, giáo trình đào tạo theo Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp với hướng tăng cường khối lượng giờ tín chỉ các học phần thực hành, đa dạng hóa các học phần tự chọn. Cân đối số lượng tín chỉ giữa kiến thức của khối giáo dục đại cương so với giáo dục chuyên nghiệp và chuyên ngành để đảm bảo phù hợp theo từng chuyên ngành và ngành đào tạo.

- Kế hoạch đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ được triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo khối lượng học tập và giảng dạy của năm học, kết quả học tập tỷ lệ sinh viên xếp loại khá, giỏi đạt trên 65%. Các trường tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy - học, quản lý, nghiên cứu khoa học;đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm trong đào tạo.

2.2. Những khó khăn, vướng mắc

- Về công tác tuyển sinh: Công tác tuyển sinh năm 2018-2019 ở một số trường, một số ngành/ chuyên ngành còn gặp nhiều khó khăn. Đối với một số cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật tuyển sinh và đào tạo phần lớn là con em đồng bào các dân thiểu số, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, số lượng thí sinh đăng ký dự thi giảm hoặc có những thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. Việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo còn chậm, giáo trình còn thiếu, chưa hoàn chỉnh; chuẩn đầu ra công bố chưa gắn với chương trình đào tạo, mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức đào tạo và phương thức đánh giá kết quả học tập của người học. Đồng thời, chưa phát huy được vai trò của Hội đồng khoa học và đào tạo trong xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo và giáo trình phục vụ đào tạo.

- Việc gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu xã hội, việc phối hợp giữa trường với đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp và vai trò thể hiện trong chương trình đào tạo đáp ứng với yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học chuẩn đầu ra chưa thực sự hiệu quả. - Công tác kiểm định chất lượng đào tạo: Công tác đảm bảo kiểm định chất lượng đào tạo cũng gặp khó khăn, vấn đề này có nguyên nhân do nhận thức của cán bộ, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên về vấn đề này chưa rõ ràng, sâu sắc. Đội ngũ thực hiện công tác kiểm định chất lượng còn ít và chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản, chính quy nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động.

- Việc mời các chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo hoặc việc liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín trên thế giới còn gặp khó khăn do thiếu nguồn lực hoặc vướng mắc các quy định hiện hành.

Có thể nói, công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm vừa qua đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, khắc phục để triển khai thành công, hiệu quả nhiệm vụ năm học 2019-2020 đã đề ra./.

                                                                                                                                                                  ĐTT