Công tác học sinh - sinh viên

Hướng dẫn thực hiện công tác HSSV năm học 2017 - 2018

23 Tháng Tám 2017          1010 lượt xem

Ngày 17/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3765/BGDĐT-GDCTHSSV Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Cụ thể, trong năm học 2017 - 2018, các cơ sở giáo dục và đào tạo cần thực hiện một số công tác HSSV sau:

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) 

- Xây dựng mạng lưới và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên về công tác chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ để năng cao năng lực tham mưu chỉ đạo của phòng, ban chuyên trách công tác chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống 

- Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” 

- Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong HSSV 

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ GDĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả

- Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HSSV theo Thông tư số04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa t cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo tinh thần Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ GDĐT.

- Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV (theo Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT).

- Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; HSSV nghèo vượt khó, tham gia tích cực công tác xã hội, tình nguyện 

- Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT

- Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa; các tấm gương người tốt - việc tốt trong HSSV trên Cổng Thông tin của Bộ GDĐT 

3. Công tác học sinh, sinh viên 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
- Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình như Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm; Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy và Chương trình hành động phòng, chống mại dâm;
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg;
- Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú; các chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến HSSV; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Xem thêm các công tác khác cho năm học 2017 - 2018 tại Công văn số 3765/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/8/2017./.