Công tác học sinh - sinh viên

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019

15 Tháng Mười 2018          243 lượt xem

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019. 

Trang thông tin điện tử gửi tới các cơ sở đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2432