Công tác học sinh - sinh viên

Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

02 Tháng Tám 2019          1007 lượt xem

Để chuẩn bị Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số và học sinh, sinh viên xuất sắc làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả phong trào thi đua làm theo lời Bác và công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

1.1. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên các trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2017-2019, theo 5 nội dung đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 12/5/2017.

1.2. Báo cáo, đánh giá công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2019 theo Quyết định số 2198/QĐ-BVHTTDL ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020.

2. Cử học sinh, sinh viên tham dự Hội nghị  

2.1. Thành phần tham dự

- Học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc hệ chính quy; Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu hệ chính quy các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đại diện Ban Giám hiệu phụ trách công tác học sinh, sinh viên và lãnh đạo Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

2.2. Tiêu chuẩn quy định đối với học sinh, sinh viên tham dự

- Đối với học sinh, sinh viên xuất sắc làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2019: Thực hiện tốt 05 nội dung thi đua học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2019 đã được ký tại Lễ giao ước thi đua tháng 5 năm 2017 (giữa Bộ và các cơ sở đào tạo).

- Đối với học sinh, sinh viên tiêu biểu dân tộc thiểu số:

+ Kết quả học tập và nghiên cứu khoa học đạt từ loại khá trở lên;

+ Người dân tộc thiểu số thuộc dân tộc ít người, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã cố gắng vươn lên trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức.

2.3. Số lượng học sinh sinh viên tham dự

- Số lượng học sinh, sinh viên tham dự Hội nghị dự kiến từ 250 đến 300 em.

- Đoàn đại biểu đại diện các cơ sở đào tạo tham gia Hội nghị gồm: 01 trưởng đoàn (thành viên Ban Giám hiệu) và 01 Lãnh đạo Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

- Đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2019, căn cứ vào tình hình thực tế mỗi cơ sở lựa chọn, bình xét cử tối đa 10 học sinh, sinh viên (cả hai đối tượng). Riêng đối với 4 cơ sở đào tạo (Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc và Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc; Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số của 2 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường căn cứ vào số lượng sinh viên dân tộc thiểu số và kết quả học tập để lựa chọn thêm sinh viên dân tộc thiểu số tham dự; Tuy nhiên, nếu số lượng sinh viên tăng thêm so với quy định nêu trên, nhà trường có Văn bản báo cáo Vụ Đào tạo). 

3. Yêu cầu đối với mỗi đơn vị tham gia

- Phổ biến, thông báo triệu tập trong phạm vi toàn trường.

- Gửi Công văn cử đại biểu tham dự Hội nghị; Danh sách đại biểu tham dự (có xác nhận của cơ sở đào tạo theo mẫu số 01 và mẫu số1.1 - 1.2 ).

- Nộp báo cáo thành tích cùng minh chứng của tập thểcá nhân  đề nghị khen thưởng, có xác nhận của nhà trường.

- Nộp 02 ảnh, khổ 4x6 đối với mỗi đại biểu tham dự.

4. Khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện

4.1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4.1.1. Đối với tập thể.

- Tiêu chuẩn: Cơ sở đào tạo đạt thành tích cao nhất trong phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên các trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2017 - 2019 và thực hiện 5 nội dung đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 12/5/2017.

- Số lượng: 06 tập thể xuất sắc, trong đó, khối văn hóa nghệ thuật 3 trường, khối thể dục thể thao 1 trường, khối du lịch 2 trường.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng kèm theo minh chứng, có xác nhận của nhà trường (biểu mẫu số 02).

4.1.2. Đối với cá nhân

* Học sinh, sinh viên xuất sắc trong phong trào thi đua làm theo lời Bác:

- Tiêu chuẩn: Học sinh, sinh viên đạt thành tích cao nhất trong phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên các trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2017-2019 và thực hiện 5 nội dung đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 12/5/2017.

- Số lượng: Mỗi cơ sở đào tạo đề cử 01 học sinh, sinh viên.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Công văn đề nghị khen thưởng; Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng kèm minh chứng, có xác nhận của nhà trường (biểu mẫu số 03).

* Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu:

- Tiêu chuẩn: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số - dân tộc thuộc nhóm dân tộc ít người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Kết quả học tập và nghiên cứu khoa học đạt từ loại khá trở lên.

- Số lượng: Mỗi cơ sở đào tạo đề cử 01 học sinh, sinh viên.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Công văn đề nghị khen thưởng; Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng kèm minh chứng, có xác nhận của nhà trường (biễu mẫu số 03).

4.2. Tặng Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM

- Tiêu chuẩn: Học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học; tích cực trong rèn luyện, hoạt động Đoàn Thanh niên tại cơ sở đào tạo và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

- Số lượng: Mỗi cơ sở đào tạo đề cử 01 học sinh, sinh viên. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Công văn đề nghị khen thưởng; Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng kèm minh chứng, có xác nhận của nhà trường (biểu mẫu số 04).

5. Thời gian và địa điểm

5.1. Thời gian: Từ ngày 11-13 tháng 9 năm 2019.

5.2. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ và Thực nghiệm Công tác Văn hóa. Số 257 Mai Thúc Loan, Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An (Nhà khách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

6. Kinh phí

- Đối tượng được Ban Tổ chức chi trả: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc (theo Quyết định), học sinh, sinh viên được cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ cử đi tham dự Hội nghị.

- Đối tượng không thuộc diện Ban Tổ chức chi trả gồm:

+ Đại biểu mời thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Hội nghị chi trả theo chế độ hiện hành.

+ Giáo viên phụ trách HSSV tham dự Hội nghị do đơn vị cử đi chi trả theo chế độ hiện hành.

- Nguồn kinh phí tài trợ (nếu có) dự kiến sẽ chi hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên thông qua hình thức học bổng khuyến khích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng báo cáo, bình xét và cử đại biểu tham dự Hội nghị đúng đối tượng. Danh sách gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 16/8/2019. Sau thời gian trên, Ban Tổ chức không tiếp nhận danh sách HSSV của các cơ sở đào tạo./.        

 

Download Công văn 3961/BVHTTDL-ĐT ngày 30/7/2019)