Công tác học sinh - sinh viên

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI VĂN HÓA CỦA ĐCSVN TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VHNT TRÊN CẢ NƯỚC

24 Tháng Mười Một 2019          882 lượt xem

1. Sự cần thiết phải tổ chức giảng dạy môn học Đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam

Ngay từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức rằng văn hóa luôn gắn liền với cuộc sống và sự phát triển của xã hội. Đảng ta xác định "Văn hóa văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội. Nhiệm vụ trung tâm của văn hóa, văn nghệ nước ta là góp phần xây dựng con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng ngang tầm sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Tư (khóa VII) đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng của xã hội, thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân tộc. Là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với thiên nhiên. Nó là động lực phát triển kinh tế xã hội, vừa là mục tiêu của chúng ta”. Nội dung Nghị quyết đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa văn nghệ trong thời kỳ đổi mới là: “Bồi dưỡng con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, có nhân cách cao đẹp, có bản lĩnh ngang tầm sự nghiệp đổi mới đất nước, mau chóng bắt kịp xu thế phát triển của thời đại ngày nay.”

Trong mỗi giai đoạn của lịch sử cách mạng, đường lối văn hóa của Đảng ta không ngừng hoàn thiện và đổi mới. Tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII), một lần nữa Đảng ta đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”.

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm; công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện; đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng; giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc.

Ngày 09/6/2014, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ IX (khóa XI) đã thông qua Nghị Quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong bối cảnh đó, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kiến thức và hiểu biết về văn hoá là một nhiệm vụ được Đảng và Nhà nướcta đặc biệt coi trọng.

Theo đó, trong nội dung nhiều môn học được nghiên cứu và giảng dạy cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn trên cả nước nói chung, cũng như khối các trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng, bên cạnh kĩ năng nghề nghiệp, những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề văn hóa là nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo. Bởi đó là sự định hướng tư tưởng và đạo đức quan trọng cho nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

2. Định hướng trong giảng dạy môn học Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các cơ sở đào tạo VHNT hiện nay

Trong thời gian qua, việc tổ chức giảng dạy môn học Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được triển khai thực hiện tốt trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật. Giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của các môn lý luận chính trị nói chung, môn Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng trong chương trình đào tạo. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn tồn tại một số một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên và một số ít giảng viên, giáo viên có nhận thức chưa thật sự phù hợp, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy môn học quan trọng này. Đây là một vấn cần được quan tâm giải quyết để đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Việc phân công giảng dạy môn học này trong các cơ sở sở đào tạo hiện nay cũng cơ bản đảm bảo yêu cầu, tuy nhiên, còn một số điểm chưa thật sự hợp lý. Cụ thể như: Nhận thức của người dạy và người học, phương pháp tiếp cận giảng dạy, cách thực học tập chưa thật phù hợp, ảnh hướng đến chất lượng giảng dạy môn học.

Như vậy, vấn đề đặt ra là cần thay đổi phương pháp tổ chức đào tạo, giảng dạy môn học trên cơ sở nâng cao nhận thức của cả người dạy và người học đối với môn học này. Theo đó, giáo viên, giảng viên cần thay đổi phương pháp giảng dạy,  trong đó, sự lựa chọn phương pháp và thực hiện các biện pháp làm sao có hiệu quả nhất trong quá trình giảng dạy môn Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam đang là vấn đề cần được nghiên cứu triển khai thực hiện.

Ngoài ra, giảng viên không những phải chủ động, tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của mình, mà còn phải giúp cho sinh viên thấy được vị trí trung tâm của mình trong quá trình học; giảng dạy phải sát đối tượng, gắn lý luận với thực tiễn.

Đồng thời, cần nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy môn Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giảng viên giảng dạy môn học cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy môn Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lý luận gắn liền với thực tiễn là nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc của công tác lý luận nói chung. Bài giảng có tính thực tiễn sẽ làm cho các nguyên lý, lý luận trừu tượng, khó hiểu, phức tạp thành những vấn đề gần gũi, giản dị, dễ tiếp thu. Điều này đặc biệt cần thiết đối với bài giảng thuộc các môn lý luận nói chung, môn Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.

Tuy nhiên, để đưa thực tiễn vào giảng dạy môn Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam có hiệu quả, muốn liên hệ lý luận với thực tiễn có một số điểm nên lưu ý:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ sở đào tạo khối văn hóa nghệ thuật cần có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam được nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi học hỏi kinh nghiệm của nhiều cơ sở đào tạo tiên tiến có uy tín, chất lượng, thường xuyên được tập huấn để cập nhật đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Phải hiểu đúng các yếu tố thực tiễn đưa vào giảng dạy. Cần xác định được nội dung nào cần thiết phải liên hệ thực tiễn và đưa loại hình thực tiễn nào thì phù hợp, những yếu tố thực tiễn đưa vào bài giảng phải sinh động, mang tính điển hình, mang tính tất yếu chứ không mang tính ngẫu nhiên, đơn lẻ.

- Các sự kiện thực tiễn phải mang tính thời sự, đang được xã hội quan tâm nhiều. Mỗi yếu tố thực tiễn đều phải có địa chỉ, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo tính trung thực.

- Khi đưa thực tiễn vào liên hệ nên có sự phân tích để sinh viên thấy được lý luận có phù hợp thực tiễn không, đúng hay sai có ý nghĩa như thế nào, mang ý nghĩa tiêu cực hay tích cực, giúp sinh viên nhận thức đúng đắn.

Tóm lại

Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật hiện nay, cần quan tâm đến việc nâng cao nhận thức của các chủ thể liên quan, thay đổi cách thức tiếp cận và phương pháp giảng dạy.

Thực hiện như vậy, chúng ta có thể nâng cao được chất lượng giảng dạy môn học và góp phần hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn về Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam để góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước./.

                                                                                                                                     TS. Đoàn Tiến Lộc

                                                                                             Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 Hội nghị lần thứ Năm của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

2. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

3. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ IX của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

4. Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 30/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”.

5. Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”.

6. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.