Hợp tác đào tạo

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 NHỮNG THÁCH THỨC, THỜI CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
28/08/2018    /     2702 lượt xem

Tóm tắt: Bài viết cung cấp cho độc giả một cách khái quát về sự phát triển của cách mạng công nghệ trong lịch sử xã hội loài người cũng như những ảnh hưởng to lớn do chúng mang lại. Đặc biệt là những thách thức, thời cơ ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng phát trên toàn thế giới vào những năm đầu của thập kỷ 21. Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; thách thức, thời cơ, giải pháp, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.