29 Tháng Mười Một 2020

Công tác học sinh - sinh viên

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
25/11/2019    /     739 lượt xem

Nhìn chung, học sinh, sinh viên Việt Nam được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI VĂN HÓA CỦA ĐCSVN TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VHNT TRÊN CẢ NƯỚC
24/11/2019    /     651 lượt xem

Trong mỗi giai đoạn của lịch sử cách mạng, đường lối văn hóa của Đảng ta không ngừng hoàn thiện và đổi mới. Tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII), một lần nữa Đảng ta đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”.

Nâng cao ý thức bào vệ môi trường của học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch
06/10/2019    /     564 lượt xem

Học sinh, sinh viên lĩnh vực du lịch từ các cơ sở đào tạo du lịch sẽ trở thành 1 trong các chủ thể chủ yếu liên quan trực tiếp trong hoạt động du lịch cụ thể: quản lý nhà nước về du lịch, kinh doanh du lịch, khách du lịch. Mỗi đối tượng này sẽ có những tác động trực tiếp tới môi trường trong quá trình tham gia hoạt động du lịch.