Công tác học sinh - sinh viên

ĐÀO TẠO NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM HỌC 2020-2021, NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ
21/12/2021    /     1337 lượt xem

Các cơ sở đào tạo đại học đều xây dựng và công bố Đề án tuyển sinh năm học 2021-2022, tổ chức kỳ thi tuyển sinh thành công, đảm bảo công khai, minh bạch và theo đúng quy định hiện hành, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương

Nghiên cứu đề xuất một số định hướng trong việc xây dựng trường học thực sự là môi trường văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
20/12/2021    /     1174 lượt xem

Giáo dục ngày càng hướng đến phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Để làm được điều này, nhà trường cần xây dựng môi trường văn hóa hài hòa, đa dạng, phong phú, nhân văn để phục vụ mục tiêu giáo dục.

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT HIỆN NAY
02/12/2021    /     1119 lượt xem

Từ năm 2017 trở lại đây, các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật gặp rất nhiều khó khăn trong tuyển sinh và đào tạo liên thông, thậm chí nhiều cơ sở đào tạo không thể duy trì hình thức đào tạo này

Có thể gia hạn thời gian học tập, bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối
01/12/2021    /     1370 lượt xem

Ngày 24/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5417/BGDĐT-GDĐH về việc tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh năm cuối chịu ảnh hưởng dịch COVID-19.

...