Chức năng nhiệm vụ

Vụ Đào tạo là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 5141/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

1. Về nhiệm vụ và quyền hạn

 • Trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành văn hoá, thể  thao và du lịch.
   
 • Trình Bộ trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các đề án, dự án về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành văn hoá, thể thao và du lịch; hướng dẫn và kiểm tra, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
   
 • Thẩm định hồ sơ thành lập trường, phát triển ngành học, cấp học của các cơ sở đào tạo ngành văn hoá, thể thao và du lịch; thẩm định các đề án liên kết đào tạo, bồi dưỡng, thành lập các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam.
   
 • Quản lý công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tham gia với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý nhà nước về các hoạt động đào tạo ngành văn hoá, thể thao và du lịch của các cơ sở đào tạo.
   
 • Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính phân bổ ngân sách, các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch trực thuộc Bộ.
   
 • Trình Bộ trưởng ban hành Quy định về quản lý hoạt động dạy năng khiếu nghệ thuật, thể thao của tổ chức, cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo và tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, chương trình dạy nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch; chỉ đạo biên soạn giáo trình đào tạo cho các cấp đào tạo sử dụng chung cho các cơ sở đào tạo thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.
   
 • Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, chế độ đặc thù đối với người dạy và người học ở các cơ sở đào tạo của ngành văn hoá, thể thao và du lịch.
   
 • Trình Bộ trưởng kế hoạch hợp tác quốc tế  về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngành văn hoá, thể thao và du lịch, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
   
 • Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
   
 • Hướng dẫn và kiểm tra, phối hợp thanh tra công tác tuyển sinh; kiểm tra việc thực hiện Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo thuộc Bộ thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; kiểm tra và phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục đối với các cơ sở đào tạo thuộc ngành văn hoá, thể thao và du lịch, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục theo quy định của pháp luật.
   
 • Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc xác nhận hồ sơ của các ứng viên trước khi gửi hồ sơ đăng ký xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và phong tặng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
   
 • Thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ trưởng trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch; quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
   
 • Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
   
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

2. Về cơ cấu tổ chức

 • Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng
 • Công chức chuyên môn nghiệp vụ

Vụ trưởng Vụ Đào tạo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ; có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.

(Theo Quyết định số 5141/QĐ-BVHTTDL ngày 20/12/2017)