Hệ thống văn bản

Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án phê duyệt kèm theo Quyết định số 958/QĐ-TTg của TTCP

Số/ký hiệu: 4552/BVHTTDL- ĐT
Ngày ban hành: 07/11/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đặng Thị Bích Liên

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo thể dục thể thao và du lịch

- Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24.6.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch” (gọi tắt là Đề án 958);

- Căn cứ Quyết định số 3484/QĐ-BVHTTDL ngày 07.10.2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tuyển chọn đi đào tạo bồi dưỡng về văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05.9.2013 về việc thoả thuận phối hợp đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch ở nước ngoài thuộc các Đề án ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2011-2020;

- Căn cứ Công văn số 6193/BGDĐT-ĐTVNN ngày 24.11.2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 218/BTC-HCSN ngày 07.01.2016 của Bộ Tài chính về việc phối hợp đào tạo nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch ở nước ngoài;

- Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-BVHTTDL ngày 09.6.2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch năm 2016 triển khai 03 Đề án ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Căn cứ Quyết định số 3704/QĐ-BVHTTDL ngày 25.10.2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyển chọn ứng viên dự tuyển học bổng đào tạo ở nước ngoài lĩnh vực thể dục thể thao và du lịch bằng ngân sách nhà nước;

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển sinh đi học ở nước ngoài theo Đề án 958 năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu, ngành học và quốc gia cử đi đào tạo:

STT

Ngành Đào tạo

Chỉ tiêu theo quốc gia và trình độ đào tạo

Trung Quốc

Hoa Kỳ

Australia

Hàn Quốc

Nhật Bản

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

I

Thể dục Thể thao

 

 

 

 

 

1

Huấn luyện thể thao

1

1

 

 

 

2

Quản lý thể dục thể thao

1

 

1

1

 

II

Du lịch, Khách sạn

 

 

 

 

 

1

Marketing Du lịch

 

 

1

 

1

2

Quản lý Du lịch, Khách sạn

 

1

1

 

1

Tổng số

2

2

3

1

2

Tổng số: 10 chỉ tiêu (Thể dục thể thao: 05; Du lịch, Khách sạn: 05)

2. Đối tượng dự tuyển

a) Giảng viên, giáo viên, sinh viên các cơ sở đào tạo lĩnh vực thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc;

b) Công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc.

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Điều kiện chung

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi học nước ngoài, không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Có cam kết hoàn thành nghĩa vụ học tập và về nước phục vụ sau khi tốt nghiệp theo quy định, được cơ quan đang công tác (đối với người đi đang đi làm) hoặc gia đình (đối với người chưa đi làm) xác nhận;

- Đăng ký dự tuyển đi đào tạo trình độ cao hơn trình độ đã có văn bằng;

- Ứng viên tốt nghiệp đại học tại nước ngoài nhưng không thuộc diện đi học bằng học bổng Hiệp định, ngân sách Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học và những ứng viên tốt nghiệp đại học theo các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài cần làm thủ tục với Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo để được cấp giấy công nhận văn bằng;

- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:

+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học;

+ Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cử đi dự tuyển;

+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học, sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài.

3.2. Điều kiện cụ thể

a) Đối với công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên đang công tác tại các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thể dục thể thao và du lịch công lập (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước) phải đáp ứng các quy định:  

- Được cơ quan đang công tác xét chọn và cử dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;

- Đăng ký ngành học theo đúng ngành học đã tốt nghiệp đại học hoặc phù hợp với nhu cầu công tác của cơ quan, đơn vị cử đi học;

- Không quá 40 tuổi tính đến tính đến thời hạn nộp hồ sơ nêu tại thông báo này (05.12.2016);

- Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.

Lưu ý: Theo các quy định hiện hành, điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học là: ứng viên công chức phải có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên; riêng các trường hợp được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, hoặc 02 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở trở lên thì thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên. Thời gian thâm niên công tác tính đến thời hạn nộp hồ sơ nêu tại thông báo này (05.12.2016).

b) Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học đăng ký dự tuyển học bổng ngân sách nhà nước trình độ thạc sĩ phải đáp ứng đủ các điều kiện:

- Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên;

- Có cam kết ngay sau khi tốt nghiệp sẽ trở về nước phục vụ theo sự phân công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan, đơn vị cử đi học;

- Đăng ký dự tuyển trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển.

3.3. Điều kiện ngoại ngữ

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ quốc tế của ngoại ngữ sẽ sử dụng trong học tập tương đương trình độ B2 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ do một cơ quan khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm dự tuyển theo Thông báo này, phù hợp với yêu cầu tiếp nhận đào tạo thạc sĩ của nước và cơ sở đào tạo dự kiến sẽ đến học (Lưu ý: ứng viên tốt nghiệp đại học theo hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài cũng phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ).

- Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, nay trở lại nước đó học tập hoặc ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước đó (có xác nhận bằng văn bản về ngôn ngữ khóa học) sẽ được sử dụng để theo học chương trình đào tạo thạc sĩ tại nước đăng ký đến học.

4. Hồ sơ dự tuyển: Danh mục hồ sơ chi tiết (01 bộ) theo Phụ lục 01, Phụ lục 02 và các mẫu kèm theo.

5. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

5.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại: http://daotao-vhttdl.vn
Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến.

5.2. Nộp hồ sơ giấy

Ứng viên chuyển bộ hồ sơ giấy chính thức đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu tại Phụ lục.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: http://daotao-vhttdl.vn).

6. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ phải nộp trước ngày 05.12.2016 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và thời gian hoàn thành đăng ký online).

7. Quy trình xét tuyển

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để ra quyết định phê duyệt ứng viên trúng tuyển.

Ưu tiên xem xét ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có giải thưởng quốc tế (đoạt các giải thi đấu chuyên ngành trong và ngoài nước cá nhân và đồng đội  hạng nhất, nhì, ba hoặc đoạt các giải khuyến khích, các bằng khen tại vòng chung kết các cuộc thi quốc tế lớn của khu vực và thế giới với trị giá giải thưởng từ 20,000 USD trở lên), thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc sử dụng); ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do các cơ quan, đơn vị đề nghị; ứng viên có văn bản tiếp nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài.

Dự kiến kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo tới ứng viên và cơ quan cử ứng viên dự tuyển trong tháng 12.2016. Kết quả trúng tuyển có hiệu lực trong vòng 18 tháng kể từ ngày quyết định phê duyệt trúng tuyển được ký ban hành.

Ứng viên chỉ được phép đi học và được cấp kinh phí liên quan sau khi có Quyết định cử đi học của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

8. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển

8.1. Ứng viên trúng tuyển phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về nước phục vụ theo yêu cầu của Nhà nước. Cá nhân nào vi phạm cam kết sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định hiện hành.

8.2. Ứng viên trúng tuyển sẽ được cấp học bổng bao gồm học phí (tối đa 20,000 USD/người/năm) và các loại phí bắt buộc liên quan đến chương trình học tập (nếu có), sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, vé máy bay quốc tế một lượt đi và về theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thời gian được cấp học bổng sẽ căn cứ vào văn bản tiếp nhận của cơ sở đào tạo ở nước ngoài nhưng không vượt quá 02 năm đối với trình độ thạc sĩ (Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định đối với trường hợp có thời gian đào tạo thạc sĩ quá 02 năm theo yêu cầu của chương trình đào tạo tại nước ngoài).

8.3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ ưu tiên gửi đi học tại các cơ sở đào tạo và các nước đã ký thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ tài chính với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.4. Trường hợp người trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước nhận được học bổng khác của nước ngoài cấp với chế độ kinh phí cao hơn học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì việc trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước sẽ bị hủy bỏ và người trúng tuyển chỉ được hưởng 01 học bổng do nước ngoài cấp. Nếu học bổng nước ngoài cấp ở mức thấp hơn chế độ hiện hành của học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ cấp bù để đạt mức quy định.

8.5. Căn cứ số lượng ứng viên được tuyển chọn đi học đại học và kinh phí được cấp, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ trong thời gian tối đa 6 tháng trước khi đi học ở nước ngoài nếu có tối thiểu 10 học viên/lớp có cùng trình độ. Trường hợp số lượng học sinh trúng tuyển không đủ tổ chức lớp học thì lưu học sinh phải tự bồi dưỡng đủ trình độ ngoại ngữ để được cử đi học nước ngoài trong thời gian Quyết định phê duyệt trúng tuyển có hiệu lực, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí.

8.6. Căn cứ kinh phí được cấp năm 2017 cho Đề án 958, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện cử ứng viên trúng tuyển đi học vào thời gian phù hợp với khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan phổ biến rộng rãi thông báo này tới các đối tượng có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được đăng ký dự tuyển theo đúng thời hạn và quy định dự tuyển nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Cục ĐTVNN-Bộ GD&ĐT;

- Vụ KHTC, Vụ TCCB;

- Lưu: VT, ĐT, ĐTT.60.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

                         (Đã ký)

 

                          

Đặng Thị Bích Liên

 

Xem thêm: