Báo cáo - thống kê

Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học của các cơ sở đào tạo thuộc/trực thuộc Bộ (Tính đến ngày 01/12/2015)

Tải về Công bố ngày: 06 Tháng Tư 2016          568 lượt xem

TT

Cơ sở đào tạo

2011

2012

2013

2014

2015

Cấp Cơ sở

Cấp Bộ hoặc tương đương

Cấp Nhà nước

Cấp Cơ sở

Cấp Bộ hoặc tương đương

Cấp Nhà nước

Cấp Cơ sở

Cấp Bộ hoặc tương đương

Cấp Nhà nước

Cấp Cơ sở

Cấp Bộ hoặc tương đương

Cấp Nhà nước

Cấp Cơ sở

Cấp Bộ hoặc tương đương

Cấp Nhà nước

 

Khối Văn hoá nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam

2

1

 

3

8

 

1

8

 

1

2

 

 

9

 

 1.  

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

5

2

1

8

-

1

-

-

1

-

-

1

5

1

-

 1.  

Học viện Âm nhạc Huế

13

 

 

9

 

 

6

1

 

4

 

 

5

1

 

 1.  

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

3
 
 
48
 
 
10
 
 
34
 
 
11
 
 
 1.  

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

9

3

0

5

2

0

3

2

0

10

1

0

13

2

0

 1.  

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

10

7

1

8

2

0

4

4

0

2

3

0

2

4

0

 1.  

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 1.  

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

0

0

0

0

0

0

01

0

0

3

0

0

1

0

0

 1.  

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

7

0

0

9

0

0

6

0

0

6

1

0

11

2

0

 1.  

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

3

0

3

0

0

0

1

0

1

14

1

15

29

0

29

 1.  

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

1

0

0

0

0

0

5

1

0

6

1

0

6

2

 

 1.  

Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

2

1

 

 

1

 

2

 

 

4

1

 

3

1

 

 1.  

Trường Trung học Múa TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 1.  

Trường Trung học Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Viện Khoa học Thể dục thể thao

18

-

-

9

-

-

5

-

-

10

-

-

9

-

-

 1.  

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

22

2

 

24

1

 

23

2

 

48

 

1

44

2

 

 1.  

Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh

 

2

1

13

-

-

13

3

-

13

4

-

16

6

-

 1.  

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

9

1

0

19

2

0

7

3

0

14

2

0

-

-

-

 

Khối Du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

5

01 đề tài từ năm 2011 - 2013

 

 

01 đề tài từ năm 2011 - 2013

 

4

01 đề tài từ năm 2011 - 2013

 

3

01 đề tài từ năm 2014 - 2015

 

6

01 đề tài từ năm 2014 - 2015

 

 1.  

Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

 

4

 

 

2

 

2

2

 

2

3

 

2

2

 

 1.  

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

13

 

 

9

 

 

6

1

 

4

 

 

5

1

 

 1.  

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng

0

0

0

0

0

0

2

0

0

4

0

0

4

0

0

 1.  

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang

3

-

-

1

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

 1.  

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

 

 

4

 

 

 1.  

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

 

1

 

 

1

 

 

1

 

25

5

 

19

1