Đa dạng hoá mô hình đào tạo Âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới

Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười Hai 2015
Cấp đề tài: Đề tài khoa học cấp Bộ
Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trung Kiên
Cơ quan thực hiện đề tài: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2008-2009

Mục tiêu

- Đề xuất một cách có hệ thống trên cơ sở khoa học đổi mới vấn đề lớn của hệ thống đào tạo âm nhạc Việt Nam dân tộc hiện đại.

- Nghiên cứu đề xuất những tiêu chí cho việc đa dạng hoá mô hình đào tạo âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới tại các trường đào tạo âm nhạc trong cả nước, những phương thức xã hội hoá đào tạo âm nhạc, chế độ chính sách cho lĩnh vực đào tạo âm nhạc. Tham khảo mô hình đào tạo âm nhạc của các nước trên thế giới góp phần tìm ra mô hình đào tạo phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Nội dung

- Nghiên cứu nghị quyết TW5 (Khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết TW2 (Khoá VIII) về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Nghiên cứu những xu thế của thế giới có liên quan tới phát triển Giáo dục, Chiến lược giáo dục của UNESCO trong thế kỷ XXI. Nghiên cứu những vấn đề về bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc. Đề xuất những quan niệm về đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo âm nhạc nói riêng. Khẳng định vị trí của hệ thống đào tạo âm nhạc trong tiến trình xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tổng kết đánh giá hệ thống đào tạo âm nhạc Việt Nam từ 1956 đến nay. Xây dựng hệ thống đào tạo âm nhạc Việt Nam với mô hình đa dạng, phù hợp với giai đoạn mới. Chuẩn hoá và phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập được với khu vực và trên thế giới.

Nội dung đính kèm:
  1. Thuyết minh đề tài.zip

Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Ngọc Phúc
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Huế
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Tú Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:1998-1999
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:1999-2000
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Văn Thành
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2000-2001
Xem