Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Ngọc Phúc
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Huế
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Tú Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:1998-1999
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:1999-2000
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Văn Thành
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2000-2001
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

ập hợp, đánh giá tài liệu lý luận nghiên cứu phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX (1999 - 2002)

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Vũ Nhật Thăng
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2001-2002
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Nhận diện âm thanh âm nhạc truyền thống Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2002-2003
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Đào tạo ngành sáng tác âm nhạc trong giai đoạn mới

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:Phạm Minh Khang
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2003-2004
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Ứng dụng tin học trong đào tạo và nghiên cứu âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài: Vũ Nhật Thăng
+ Đơn vị thực hiện:Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2004-2005
Xem